Více o DT+

Aplikace DT+ slouží jako rozšíření produktu AutoCAD Architecture. Jedná se o základní rozšíření zohledňující lokální zvyklosti kreslení. Zahrnuje: nezbytné úpravy zobrazení stavebních prvků, nastavení prostředí připravené s ohledem na místní zvyklosti a normu ČSN, knihovny stavebních prvků, vlastní parametrické prvky, a řadu utilit využitelných pro 2D i 3D kreslení. Součástí je i obsáhlá knihovna zařizovacích předmětů.

Připravené zobrazení objektů

Zobrazení stavebních objektů (dveří, oken, schodišť…) bylo v DT+ nastaveno a rozšířeno tak, aby odpovídalo našim normám a potřebám místních projekčních kanceláří. Dveře mají osu s popisem šířky a výšky, okna lze zobrazit dvěma čarami, nebo je upravena výstupní čára a popis schodiště. Velkým usnadněním jsou také připravené tzv. konfigurace zobrazení podle běžně používaných typů stavebních výkresů (prováděcí projekt, studie , slepák apod.). Odpovídajícím způsobem je upraveno zobrazení stavebních objektů, značky řezů, bublin, půdorysné a výškové kóty i podrobnost a velikosti kót.

Správa podlaží v jednom výkresu

Samostatnou kapitolou programové nabídky DT+ je alternativní podpora pro správu podlaží v jednom výkresu. Přináší možnost ovládat podlaží řízením viditelnosti jednotlivých objektů nebo zapínáním hladin. Na základě zvoleného standardu hladin je pak ve jménech hladin automaticky rozlišováno označení podlaží. To dává možnost nastavit odlišnou viditelnost podlaží pro každý výřez výkresového prostoru. Samozřejmostí jsou také praktické funkce, jako je kopie prvků do různých podlaží, filtrování výběru prvků podle podlaží, možnost vypnout nebo izolovat podlaží ukázáním prvků.

Zalomená ostění

Pro nejčastější případy, jako je vložení dveří s ocelovou zárubní do nosné stěny, upraví DT+ automaticky tvar ostění. Parametry lze snadno změnit ve vlastnostech dveří. Podobně i pro okna nastavíte úpravu tloušťky parapetu. Pro složitější případy lze automatické ostění DT+ vypnout a nakreslit tvar ostění ručně.

Bubliny a tabulky výplní se schématy

Při přiřazování položek oknům a dveřím DT+ automaticky ohlídá prvky stejných rozměrů a typů a přiřadí jim stejná čísla, odečte schéma výplně, rozměry a název prvku. Další parametry je možno přiřadit ihned nebo dodatečně. Pro snadné vyplnění nabízí DT+ pro každý parametr historii zadaných hodnot. Pomocí správce je možné data hromadně upravit nebo provést přečíslování položek. Rovněž odečtené schéma je možné ručně upravit a opatřit například kótami. Výsledkem je tabulka, kde se ihned odrazí provedené úpravy z výkresu. Včetně schémat je možné ji exportovat do Excelu.

Střešní vikýře

Významnou pomůckou je podpora pro vytváření nejpoužívanějších tvarů vikýřů (trojúhelníkový, lichoběžníkový, plochý, sedlový, valbový a polovalbový). Zadáním půdorysného umístění a základních parametrů v dialogovém panelu získáme požadovaný tvar a umístění vikýře. Vliv zadávaných parametrů je možné sledovat přímo ve výkresu. Výsledný vikýř je sestavený ze stěn a ze střešních desek. Cílem této podpory bylo odbourání časově náročné posloupnosti kroků vedoucích k nakreslení požadovaného tvaru v rámci samotného AutoCADu Architecture.

Kreslení izolace ve 2d

Funkce pro kreslení tepelné izolace a hydroizolace nakreslí ve stavebním výkresu tvar odpovídající vámi vybranému typu izolace. Izolaci lze editovat příkazy AutoCADu, i dodatečně měnit její tloušťku či tvar.

Systémové požadavky

DT+ má stejné nároky na konfiguraci počítače jako stejná verze AutoCADu Architecture, na které je DT+ používán.
Navíc je potřeba pouze 200 MB volného místa na disku pro knihovnu.

DT+ je aktuálně dodáván pro verzi AutoCAD Architecture 2014.